Phòng chống bão số 12

100% cbcnv tham gia chống bão, chuẩn bị vật dụng tư trang tham gia chống bão