14/12/17  Tin của trường  33
100% CBCNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  248
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Đô Vinh 1.